Ouderschapsplan: wat dient hier minimaal in te worden opgenomen?

Het opstellen van een gedegen en gedragen ouderschapsplan is erg belangrijk. Het verdient dan ook aanbeveling niet alleen afspraken te maken over wat wettelijk verplicht is om op te nemen in een ouderschapsplan, maar ook heldere en duidelijke afspraken te maken over b.v. verhuizen of de studiekosten wanneer het kind 21 jaar of ouder is.

Artikel 815 lid 2 Rechtsvordering stelt dat verplicht is op te nemen in het ouderschapsplan:

  1. afspraken over de zorg- en opvoedingstaken
  2. invulling informatie en consultatieverplichting
  3. afspraken kosten zorg- en opvoeding

Onder punt a dien je ook te denken aan: de hoofdverblijfplaats en of de nieuwe woonsituatie kind of de verplichting tot bevorderen contact met de andere ouder met gezag of de omgang met andere ouder zonder gezag. Attentie: afspraken over toekomstige verhuizing zijn niet verplicht, maar zijn wel aan te raden op te nemen in het plan.